Đội ngũ nhân viên

Họ, Tên

Họ, Tên

Quản lý dự án:

Điện thoại: +001 123456789

Email: bloggs.joe@mycompany.com

—————

Họ, Tên

Họ, Tên

CEO:

Điện thoại: +001 123456789,

Email: doe.john@mycompany.com

—————